Аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә афонд аихабы Гәында Кәыҵниаԥҳа

Гәында Қәыҵниаԥҳа: абызшәазы афонд аԥышәа бзиа аиухьан аусуразы

37
(ирҿыцуп 17:12 03.02.2017)
Ажьырныҳәа 1, 2017 шықәса инаркны Аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә фонд аусура аанкылан, иадҵоуп Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә хеилак. Афонд 16 шықәса иалагӡаны абызшәа арҿиаразы, аҭагылазаашьа аиӷьтәразы иалшазеи?

Аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә фонд аҟазаара ашықәсқәа ирылагӡаны, ауаа акыр ирылаҵәахьан, уи ахьӡ анырҳәоз ирдыруан аусура зызкыз, ҳәа азгәалҭеит Гәында Кәыҵниаԥҳа. 

"Ҳара иҟаҳҵоз ауаа ишрыхәоз злаҳдыруаз, абызшәа иазкны иааҭҳажьуаз зегьы, ус иаанхаӡомызт, лассы-лассы аиҭаҭыжьра аҭаххон", — лҳәеит афонд анапхгаҩы Гәында Кәыҵниаԥҳа.

Аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә фонд уаанӡатәи анапхгаҩы Гәында Кәыҵниаԥҳа Sputnik Аԥсны иалҭаз аинтервиу шәазыӡырҩыр ҟалоит абра

37