Аԥсны Акурортқәеи атуризми рзы аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ахба

Ахба: Ҟрым ҳрылацәажәеит аекологиа иазку азҵаарақәагьы

4
(ирҿыцуп 17:55 27.04.2017)
Аԥсны Акурортқәеи атуризми рзы аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ахба Sputnik Аԥсны иеиҭаз аинтервиу аҟны дазааҭгылеит Ҟрым имҩаԥысыз III Жәларбжьаратәи аекономикатә форум алҵшәақәа.

"Иҳаҩсыз амчыбжь иалагӡаны Аԥсны ахы аланархәит аекономикатә форум. Ари афорум аҟны атуризм атемагьы ҳалацәажәон. Азҵаарақәа ируакын аекологиа ишазнеитәу, аԥсабара шыхьчатәу аҳауа цқьа ахьыҟоу аҭыԥқәа шмаҷу", — ҳәа азгәеиҭеит Асҭамыр Ахба.

Афорум иалагӡаны иара убас, ирзааҭгылан атуризм арҿиара иазку азҵаарақәа. Ас еиԥш иҟоу аԥышәа аимдара акыр иаԥсоуп атуризм ԥхьаҟа ицарц азы, иҳәеит аминистр ихаҭыԥуаҩ.

 

4