Ансамбль Кавказ адиректор, асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба

Арвелод Ҭарба: акәашацәа ргәацԥыҳәаны аконцертқәа рырҭон

12
(ирҿыцуп 18:29 21.06.2017)
Ансамбль "Кавказ" адиректор, асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба Sputnik Аԥсны арадиостудиаҟны дазааҭгылеит ансамбль Донецктәи Лугансктәи Жәлар рреспубликақәа рыҟны имҩаԥыргаз агастрольқәа рылҵшәақәа.

Донецктәи Лугансктәи Жәлар рреспубликақәа рыҟны имҩаԥаҳгаз аконцертқәа даара ибзианы ахәаԥшцәа ирыдыркылон, ҳәа иҳәеит Арвелод Ҭарба.

"Донецки Лугански аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы, сымшәаӡакәа изгәаӷьит уахь ацара. Ансамбль акәашацәа убас ргәацԥыҳәаны аконцертқәа рырҭон, аиҭаҳәашьа сзаҭом. Ҳахьықәгылоз иахьабалак азалқәа ахәаԥшцәа ҭдырҭәаауан", — ҳәа иҳәеит Ҭарба.

Ансамбль "Кавказ" цәыббра алагамҭаз Урал ақалақь ахь ааԥхьара рымоуп, ҳәа азгәеиҭеит асахьаркыратә напхгаҩы. 

12