Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭа аиҳабы Савели Ҷыҭанаа

Ҷыҭанаа: аҳауагәаҭаратә усбарҭа Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭахь иалазааит ҳәа ақәҵара ыҟан 2011 шықәса рзы

10
Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭа аиҳабы Савели Ҷыҭанаа Sputnik Аԥсны арадиостудиаҿы дазааҭгылеит Аҳәынҭқарратә аҳауагәаҭаратә усбарҭа анаҩстәи аусура атәы.

"2011 шықәса рзы Аҳәынҭқарратә структура анышьақәдырӷәӷәоз, атәыла ахада идҵала аҳауагәаҭаратә усбарҭа Аԥсны Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭахь иалазааит ҳәа ақәҵара ыҟан. Аха ари адҵа анагӡара аимуӡеит, уи зыхҟьаз амзызқәа рацәан", — иҳәеит Ҷыҭанаа.

10