архивтә фото

Цәышба амра атыҩ ианакуа иазкны: згәабзиара уашәшәыроу анырра рнаҭоит

18
(ирҿыцуп 17:39 21.08.2017)
Амра атыҩ ианакуа аԥсабареи ауаҩи анырреи, мамзаргьы аԥырхагаеи ҳәа акыр роуама, абарҭ Sputnik азҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит ҭелла аҳауагәаҭыҩ Амир Цәышба.

"Згәабзиара уашәшәыроу ауаа анырра рынаҭар алшоит амра атыҩ ианакуа аҽны. Ари ацәырҵра еиҳарак астрологцәа роуп ибзианы еилызкаауа. Ҳара аҳауагәаҭыҩцәа рыблала ҳахәаԥшуазар  Аԥсны ауааԥсыра роума, аԥсабареи, аҳауеи роума ԥырхага рнаҭуа ҳбом", — иҳәеит Цәышба.


18