Аҧсны аҧсылманцәа Иаку Рдоуҳатә Наҧхгараҭара ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ  Роман Џьугьелиа.

Џьугьелиа Кәырбан-баирам азгәаҭара иазкны: ашьтәа хә-хәҭакны иаҳшоит

20
(ирҿыцуп 17:31 04.09.2017)
Аԥсылманцәа иазгәарҭоит цәыббра 1 аҽны, рдинхаҵараҿы иреиҳау аныҳәақәа Кәырбан-баирам, абри атәы иҳәеит Аҧсны аҧсылманцәа Иаку Рдоуҳатә Наҧхгараҭара ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Роман Џьугьелиа.

"Ашьтәа хә-хәҭакны иаҳшоит. Ахәыҷбаҳчақәеи, ауахәама иаҭаауеи, Шьантәылантәи иааз ҳџьынџьуаа ираҳҭоит. Иаҳҭахуп ҳазшаз даҳзыразны, ҳагәнаҳа ҳаҭаимҵар", —  иҳәеит Џьугьелиа.

20