Элис Аргун

Арҵаҩы ахатәы бызшәа аҵаразы аметодика иазкны: алҵшәа ҳазҭуа шьақәыргылатәуп

17
(ирҿыцуп 12:59 25.09.2017)
Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа аԥсуа бызшәа адырҵаразы аметодика аганахьала ауадаҩрақәа маҷымкәа иаҳԥылоит, ҳәа лҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны ахатәы бызшәеи алитературеи арҵаҩы Елис Аргәынԥҳа.

"Аԥсуа бызшәа арҿиара афонд ашәҟәқәа рацәаны ишьҭнажьхьоугьы, ауадаҩрақәа ҳазцәырҵуеит. Дарбан рҵаҩызаалак ихатәы методика имоуп. Схаҭа аԥсуа бызшәа сҵеит 10 шықәса анысхыҵуаз. Сԥышәа схы иархәаны, схатәы методика шьақәсыргылеит", — лҳәеит Аргәынԥҳа.

Шәазыӡырыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.


17