Манана Квициния

Манана Кәыҵниаԥҳа: аԥхьаҩ игәы иақәшәо ашәҟәы аҭира мариоуп

20
(ирҿыцуп 15:33 07.11.2017)
Иахьа аҿар ирҭаху, изышьҭоу иазхәыцны ашәҟәқәа ҭыжьлатәуп, лҳәеит автортә дырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асас, акыр шықәса ашәҟәыҭиреи алырҵәареи зусу Манана Кәыҵниаԥҳа.

"Ашәҟы ахаҭабзиара, атематика, агьама бзианы ианыҟоу аҿаргьы аинтерес ркуеит. Иахьа азыԥхьо алитература ахырхарҭа даҽакхеит, иаҳа еилацаланы, апсуа цәа зхоу – убри ауп изызҵаауа", — лҳәеит Манана Кәыҵниаԥҳа.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.
20