Роман Джопуа

Џьопуа арахә чымазара иазкны: ауаҩы игәабзиара ԥырхага анаҭом

11
(ирҿыцуп 14:36 06.12.2017)
Гал араион инаркны Аҟәа араион аҟынӡа иааӡахьеит иҿыцу арахә чымазара, ари агәамҵра ду рзаанагоит ажәлар, избан акәзар Аԥсны ирацәоуп арахә, абри атәы иҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны Аԥсны Аҳәынҭқарратә ветеринартә маҵзура аиҳабы Роман Џьопуа.

"Анхаҩы ирахә ачымазара шрыласыз аныибалак иаарласаны иҟаиҵаша аусқәа ыҟоуп, раԥхьаӡа иргыланы арахә еилыргатәуп, ичымазҩу арахә ирылгатәуп", — иҳәеит Џьопуа.
Аԥсны аҳәынҭқарратә ветеренартә маҵзура аиҳабы Роман Џьапуа иазгәеиҭеит арахә агәырлаҵара  ауснагӡатәқәа шықәсык ахь знык акәзаргьы ишымҩаԥгалатәу.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

11