Савелий Читанава

Ҷыҭанаа: Гагра аҵакыраҿы аԥсыӡкразы аԥҟарақәа еилаган

15
(ирҿыцуп 17:57 12.01.2018)
Аԥсыӡкра аԥҟарақәа еилазгаз ахьархәын, иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны ҭелла иаиҭаз аинтервиу аҿы Аекологиеи аԥсабарахьчареи рҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа.

"Аԥсыӡкразы иаауа аӷбақәа зегьы азин рызҭаша ашәҟәқәа рыла еиқәыршәоуп, дара идеилыркаауп аԥҟарақәагьы, игәаҭоуп акаҭақәагьы. Аха аӷбақәа лассы-лассы еиларгоу ԥҟараны иҟоуп амшын аԥшаҳәа иазааигәаны аԥсыӡкра", — иҳәеит Ҷыҭанаа.
Шәазыӡыҩрла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

15