Арда Ашуба

Арда Ашәба: Чачхадыл аԥсуаа иртәуп

62
(ирҿыцуп 15:31 05.04.2018)
Амшаԥ ныҳәа хымыш шагу аԥшьашаҽны аԥсуаа акьырсиан динхаҵара ныҟәызго аҭаацәарақәа иазгәарҭоит Чачхадыл. Уи амҩаԥгашьа атәы дазааҭгылоит аҵарауаҩ, Апсуаҭцааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.

"Чачхадыл ҩбаны аҽашоит. Аҿацәа ртәи, ажәцәа ртәи ҳәа. Амҽыша мшаԥуп, ари аԥшьашаҽны ауп ианыҟарҵо. Раԥхьаӡа ажәла дәылганы, Анцәа улԥха ҳаҭ! ҳәа мышьҭабзиала икарыԥсоит. Аԥҳәыс аӡы аалгоит, лҭаацәа лныҳәоит, нас ажәла дәылган икалыԥсоит. Ахәылбыҽха аишәа дыргылоит аԥсцәа рзы, чгахьала. Иаҳҳәап ахәылчаԥа акаҷбеи аҭаны, аҟәыдчаԥа, аҳалуа цхала иҷыҷны, ацхаӡҩа уҳәа. Чачхадыл аԥсуаа иртәуп", — иҳәеит аҵарауаҩ.

Арда Ашәба иажәақәа рыла, аҭаацәа рҿы алԥсаа дыҟазар инамыцхәны иҟарҵоит чачхадыл, ахьыԥшы дыҟазар ҳәа. 

62