Адик Цушба

Цәышба: иультәи ажәлыра алҵшәа амаиузҭгьы, ҳара милаҭҵас ҳаӡыр алшон

24
(ирҿыцуп 13:51 08.07.2018)
Иуль мза ҩ-фронтк рҿы имҩаԥгаз аибашьратә операциа Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы аиааира агаразы ирыӡбаз рацәоуп ҳәа азгәеиҭеит урҭ амшақәа рзы ахҭысқәа рыҿиашьа шыҟалаз игәаларшәо арадио Sputnik Аԥсны аинтервиу азҭаз аветеран, Аԥсны Афырхаҵа Адик Цәышба.

"Иультәи ажәылара амҽхак ҭбаан. Раԥхьатәи аиааира ҳзыргаз Афон-Ешыратәи абаталион ауп, Каман маҷ агараан. Убри ашьҭахь егьырҭ абаталионқәагьы ргәы шьҭыҵит. Ҳарҭ аҩбатәи абаталион аҩбатәи абригада, Гагратәи абаталиони Гәымаа ҳгар акәын. Ақыҭа иаакәыршан иҟаза ахәқәа рҿы аибашьра ӷәӷәа цон", — иӷәалиршәоит Цәышба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

24