Астан Аристава

Арсҭаа Ауадҳара аԥсшьара иазкны: ашьхараҟны ирацәоуп ауаҩы ихы ззыикша

43
(ирҿыцуп 17:12 13.07.2018)
Риҵатәи амилаҭтә парк аҟны Ауадҳара аԥсшьаратә комплекс иахылаԥшуа Асҭан Арсҭаа Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ауаҩы ус баша ԥсшьара адагьы, иибаша шмаҷым.

"Есышықәса 60-80 ҭаацәа рҟынӡа мчыбжьык- жәамш ҳәа арахь иаауеит. Агаҿаҿы доусы рхатә усқәа ирҿуп, ишырҭаху еиԥш рыԥсы рызшьом, ара ашьхаҿы, дҭышәынтәалоит. Ирацәоуп аҭыԥқәа ауаҩы дызҭаарц алшо. Аԥсыӡкра абзиабаҩцәа рзы иҟоуп аӡиасқәа аԥсыӡқәа ахьҭоу, имаҷым амҩахәасҭақәагьы ныҟәара дцар ахьалшо, инеиԥынкыланы хәымш –фымш дахьцаша аҭыԥқәа, иибаша ыҟоуп", — азгәеиҭеит Арсҭаа арадио Sputnik Аԥсны иаиҭаз аинтервиу аҿы.

43