Валерий Кварчия

Кәарҷиа: амамзаара иахҟьаны астудентцәа рҵара ааныжьны ианцо ыҟоуп

23
(ирҿыцуп 13:04 06.08.2018)
Аҵаразы аԥара ззымшәо астудентцәа иҟоуп аинститут анаанрыжьо ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны Аҟәатәи иаарту аинститут аректор Валери Кәарҷиа.

"Бжьаратәла шықәсык ҳинститут иалгоит 80-100 ҩык рҟынӡа. Аҵара иҭаҳҵоит 120-130- ҩык. Иҟоуп изалымго. Сынтәа мацара ахԥатәи, аԥшьбатәи акурс аҟынӡа инеихьоу, ԥсшьара ҳанцоз арзаҳалқәа рыҩҩит 25-ҩык рҟынӡа хатәгәаԥхарала аҵара ааныжьны ишцо, избанзар рҵара ахә рызшәаӡом. Ҳара ҳҟны бжьаратәла 40-нызқь шәатәуп аҵаразы. Урҭ рҵара иацырҵарц ианыгежьлакгьы иҳадаҳкылоит, избанзар аԥара амамзаара иахҟьаны ауп ишцаз", — иҳәеит Қәарчиа.

23