Валерий Кварчия

Кәарҷиа: здырра ԥсыҽу абитуриентцәа рҟынтәи еиӷьу алҳхуеит

26
(ирҿыцуп 15:10 08.08.2018)
Аҟәатәи иаарту аинститут ахь ашәҟәқәа алазҵо абитуриентцәа рдыррақәа рыҩаӡара атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аинститут аректор Валери Кәарҷиа.

"Зегьы ҳадаҳкыло иҟам, иахьынӡалшо иазыҟаҵаны аԥышәарахь инаҳашьҭуеит. 275-ҩык арзаҳал аларҵеит, ҳара ҳзы имаҷӡам, ҭыԥк аҟны ҩыџьа ауаа. Абзиаӡақәа неины иреӷьӡоу алҳхыр ҳҭахыуп, аха уи аҩыза ыҟам, иԥсыҽу рҟынтәи еиӷьу алҳхуеит", — иҳәеит Кәарҷиа.

26