Лаша Когония

Коӷониа: Нигериатәи акоманда апатреҭ шҭырхуа еиԥш ихәмаруазҭгьы, ҳус цәгьахон

103
(ирҿыцуп 14:50 10.08.2018)
Аԥсны еизгоу ашьапылымпылтә команда ахәмарҩы Лаша Коӷониа арадио Sputnik аефир аҟны ахәшьара аиҭеит Нигериатәи акоманда ахәмарра.

"Ҩышықәсаҟа ҵуеит атәым милаҭқәа еизгоу ркомандақәа рыхәмарра Аԥсны ирымбеиижьҭеи, Конифа ачемпионат анаҩс. Аиаша ҳҳәозар, Нигериа астудентцәа ркоманда уиаҟара иӷәӷәамызт. Аиааира ргар рҭахын, аха ахәмарра акәымкәа, ԥсшьара иааз рсахьа рыман. Амала акрыфареи апатреҭҭыхреи амца адыркуеит зынӡа, убас ашьапылымпылгьы иасуазҭгьы, апроблемақәа ҳауан", —иҳәеит Коӷониа.

103