Астамур Тарба

Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарба аԥсабара ахьчара иазкны

4
(ирҿыцуп 13:02 11.04.2019)
Хра злоу ахҭысқәа - иалкаау аполитикатә, асоциалтә, акультуратә хҭысқәа. Ҳара урҭ ҳрылацәажәоит, ахәшьара аҳҭоит, алкаа рзыҟаҳҵоит.
4