Сусана Садзба.

Сусана Саӡԥҳа аҳаҭыртә хьӡы азы: аҭакԥхықәра ду сыднаҵоит

14
(ирҿыцуп 17:41 07.11.2018)
Арадио Sputnik амҩаԥгаҩцәа иреиуоу, "Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист" ҳәа ахьӡ зыхҵоу Сусана Саӡԥҳа аефир аҟны иазгәалҭеит ус еиԥш аҳаҭыртә хьӡы аҭакԥхықәра ду шлыднаҵо.

"Зҽаԥсазтәыз ҳәа ҳаҭыр ду змоу хьӡуп. Убри ишахәҭоу иныҟәызгартә еиԥш алшара саҳәоит. Зегь раԥхьа иргыланы, имаҷымкәа схы аус адызулароуп, аџьабаа збалароуп ҳауаажәлар ргәы иҵхо азҵаарақәа рызнагараҟны. Ажурналист иус уи аобиективла азнеироуп, иҭакԥхықәра дуны саԥхьа ишьҭоуп исанаршьаз аҳаҭыртә хьӡы. Иҟоуп сара саасҭа еиҳаны аџьабаа збахьоу, урҭ аԥхьаҟа ас еиԥш аҳаҭыртә хьыӡқәа рзыԥшуп ҳәа сгәы иаанагоит", — лҳәеит Саӡԥҳа.

14