Улица Когония

Коӷониаԥҳа лымҩаду: Ҳашԥҳаи Габалыиеи ацәгьеи абзиеи ирыдҳәалоу атрадициақәа ирызкны

4
(ирҿыцуп 16:45 12.04.2019)
Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду"илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәауеит.
4