Аԥхьарцарҳәаҩы Џьыкырԥҳа: ашәа угәаԥхарц азы, аҵакы еилукаауазароуп

55
(ирҿыцуп 18:23 03.03.2019)
Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә оркестр алахәыла, аԥхьарцарҳәаҩы Радима Џьыкырԥҳа арадио Sputnik аҟны илҳәеит жәлар рашәақәа зегьы рхатә ҵакы шрымоу, урҭ зызку анудыруа иугәамԥхарц шзалымшо.

"Аоркестр аҟны еиуеиԥшым ашәақәа аҳарҳәоит, аԥсуа ажәытә ашәақәа, аҳәаанырцәтәи, аклассикатә аԥҵамҭақәа наугӡар ауеит. Инасыгӡо ашәақәа еилысхӡом, зегьы бзиа избоит, избанзар рыцыԥхьаӡа рхатә ҵакы рымоуп, ишахәҭоу урызнеироуп, рҵакы еилукаауазароуп иугәаԥхарц. Еиҳарк бзиа избо аԥсуа ашәақәа роуп", - ҳәа азгәалҭеит Џьыкырԥҳа.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

55