Хра злоу ахҭысқәа: Џьниаԥҳа ашыҵлақәа рааӡара иазкны

3
(ирҿыцуп 12:45 11.04.2019)
Хра злоу ахҭысқәа- иалкаау аполитикатә, асоциалтә, акультуратә хҭысқәа. Ҳара урҭ ҳрылацәажәоит, ахәшьара аҳҭоит, алкаа рзыҟаҳҵоит.
Хра злоу ахҭысқәа: Џьниаԥҳа ашыҵлақәа рааӡара иазкны
3