Левард Барциц

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Барцыц Аԥсны аӡқәа рҭагылазаашьа иазкны

3
(ирҿыцуп 13:59 11.04.2019)
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
3