Улица Когония

Коӷониаԥҳа лымҩаду: Логәуеи Корсаиаԥҳаи атеатр амш азы

4
(ирҿыцуп 16:39 12.04.2019)
Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭаҳхуеит. "Коӷониаԥҳа лымҩаду" илыцануп ҳаԥсҭазаараҿы иҟалало ахҭысқәа рзы еиуеиԥшым агәаанагарақәа змоу ауаа. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәауеит.
Коӷониаԥҳа лымҩаду: Логәуеи Корсаиаԥҳаи атеатр амш азы
4