Мадонна Пилия

Хра злоу ахҭысқәа: Мадона Ԥлиаԥҳа аԥсуа лакәқәа ирызкны

7
(ирҿыцуп 12:41 11.04.2019)
Хра злоу ахҭысқәа - иалкаау аполитикатә, асоциалтә, акультуратә хҭысқәа. Ҳара урҭ ҳрылацәажәоит, ахәшьара аҳҭоит, алкаа рзыҟаҳҵоит.
7