Лаша Когония

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Коӷониа Аԥсны ашьапылампыл азы академиа аԥҵаразы

3
(ирҿыцуп 13:36 11.04.2019)
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
3