Абесалом Кварчия

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Кәарҷиа Тҟәарчал аҭагылазаашьа иазкны

2
(ирҿыцуп 13:42 11.04.2019)
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
2