Виачеслав Қәычбериа

Қәычбериа еиҭеиҳәеит Очамчыра араион аԥсшьаҩцәа рыдкылара иахьынӡазхиоу атәы

49
(ирҿыцуп 16:34 06.05.2019)
Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Виачеслав Қәычбериа арадио Sputnik аҟны еиҭеиҳәеит аԥсшьаҩцәа рыдкылара иахьынӡазхиоу атәы.
Қәычбериа еиҭеиҳәеит Очамчыра араион аԥсшьаҩцәа рыдкылара иахьынӡазхиоу атәы

"Егьырҭ араионқәа рҟнеиԥш аԥсшьаҩцәа ҳарзыԥшуп. Урҭ раҟара алшара ҳамамзаргьы, Очамчыра амшын аҿықә даара иԥшӡоуп, есымша иахылаԥшуеит, идрыцқьоит. Араион аҩнуҵҟа иҳамоуп аӡырԥхақәа Кындыӷ ақыҭан. Уаҟа асасааирҭагьы ыҟоуп, иара убас Очамчыра акалақь аҟны асасааирҭақәа хԥа ҳамоуп. Урҭ зегь рыла еиқәшәоуп. Отаԥ ақыҭан аҳаԥқәа ҩба аԥсшьаҩцәа рыдыркылоит. Очамчыра Аԥсны даҽа қалақьк еицәаны иҟам, иҳалшо ала зегьы ҳарҿуп", - иҳәеит Қәычбериа.

Иара убасгьы еиҭеиҳәеит аԥсшьаҩцәа ршәарҭадара шеиҿкаау, Кындыӷ ақыҭаҟны иҟоу аӡырԥхақәа шаҟа мааҭ араион абиуџьет иаларгалаз атәы.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

 

49

Кирвалԥҳа Очамчыра арентген аппарат аҟамзааразы: даҽа аамҭанык еиԥшымкәа иаҭахуп

3
(ирҿыцуп 10:34 26.10.2020)
Адырраҭара "Шьыжьбзиа Аԥсынтәыла" амҩаԥгаҩ Камила Кирвалԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит COVID-19 ахәышәтәраан Очамчыра араион аҿы ауааԥсыра ирԥыло ауадаҩрақәа ртәы.
Кирвалԥҳа Очамчыра арентген аппарат аҟамзааразы: даҽа аамҭанык еиԥшымкәа иаҭахуп

Очамчыра араион аҿы иҟам арентген аппарат, уи аус ауӡом, ачымазара змоу ррыԥҳақәа рҭагылазаашьа гәарҭацаз араион анҭыҵ ицароуп ҳәа еиҭалҳәеит Кирвалԥҳа арадио аефир аҿы.

"Очамчыра араион дууп, 27 қыҭа ахьыҟоу ауаагьы рхыԥхьаӡара рацәоуп. Раԥхьа ачымазаҩ дахьнеиуа араионтә хәышәтәырҭахь ауп. Аҳақьым данысзыӡырҩ ашьҭахь арентген ҟаҵатәуп ҳәа салҳәеит, ахәышәтәырҭаҿы аппарат ахьыҟамыз азы Аҟәаҟа сцар акәхеит. Актәи амш азы санца, уа агәаран сықәгылан сааҭки бжаки инарзынаԥшуа ашоура шсымаз. Усҟан срыԥҳақәа цқьоуп ҳәа сарҳәеит. Мышқәак анабжьыс аҩынтә раангьы сцар акәхеит. Агәаран сшықәгылаз алашара дырцәеит, амш аҩбатәи азыбжанӡа Аҟәа ҳаҟан, ҳазыԥшын алашара аныҟало ҳәа. Алашарагьы ҟамлеит, саргьы сгәы ҽеимшәа анызба аҩны сааргеит. Сыԥсы анеиҭаск аҳақьым исабжьалгеит Галтәи ахәышәтәырҭахь ацара. Аҵыхәтәаны ахәылбыҽха убра аҳақьым сидикылан, арентген ҟасҵеит. Амш зегьы аҩныҵҟа абри аус ҳашьҭан, ари хымԥада, араион ауааԥсыра рзы ауадаҩрақәа цәырнагоит, егьырҭ аамҭақәа иреиԥшымкәа арентген аппарат ахәышәтәырҭаҿы иаҭахуп", - ҳәа азгәалҭеит Кирвалԥҳа.

Иара уи адагьы, ачымазара зхызгаз лажәақәа рыла, араион аҿы иҟарҵаӡом ПЦР- анализ. Иааидкыланы ачымазара ахәышәтәра имаҷымкәа аԥара шаго, излымшо ауаа рзы ари еидара ӷәӷәоуп, ҳәа азгәалҭеит лара.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьонуа Шьынқәба иҩны-амузеи аҿы иҟоу абыкь иазкны

12
(ирҿыцуп 20:37 25.10.2020)
Ҷлоу ақыҭан иҟоу Баграт Шьынқәба иҩны-амузеи аиҳабы Роберт Џьонуа арадио Sputnik арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҟны еиҭеиҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу абыкь аҭоурых.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьонуа Шьынқәба иҩны-амузеи аҿы иҟоу абыкь иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽышала.

12