Закан Нанба

Нанба: ҳара ҳиааиреи, ҳабацәа риааиреи егьырҭ абиԥарақәа ишьҭырхуеит

33
(ирҿыцуп 13:28 08.05.2019)
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аџьеи аруааи рветеранцәа рхеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Закан Нанба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы Аиааира абиԥарақәа еимырдалароуп ҳәа.

"Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду еиҳау адунеи аҿы еибашьра ҟамлацт, ҳарҭ ҳаиааит. Ҳара аиааиҩцәа рхылҵшьҭра ҳауп. Аҭоурых ала иаадыруан, ауаа еидгыланы хацәнымырха реибашьра, аиааира шахылҿиаауаз, убри адырра иаҳнаҭеит алшара - ҳаибашьраҿгьы аиааира агара. Аиааира зымбац игәы цаны даанхоит. Уи иԥсҭазаараҿы ахаангьы дзаиааиуам. Ҳара ҳиааиреи ҳабацәа риааиреи егьырҭ абиԥарақәа ишьҭырхуеит, уи азы агәы рызҭазаауеит. Аиааироуп агәы узҭоу", - ҳәа азгәеиҭеит Нанба.     

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

33