Астамыр Ахба

Ахба: аполитикатә ҭагылазаашьа иахҟьаны аԥсшьаҩцәа Аԥсны аанрыжьит ҳәа адырра ыҟам

39
(ирҿыцуп 18:39 22.05.2019)
Аԥсны асасааирҭақәа ргильдиа ахада Асҭамыр Ахба арадио Sputnik аҟны иҳәеит аоппозициа имҩаԥнагоз акциа аԥсшьаратә сезон анырра шанаҭаз атәы.

"Амитинг ахьымҩаԥысуаз иара Апарламент аҿаԥхьа ауп, ари акурортә ҭыԥқәа рҿы акәӡам. Аоппозициаҿы иҟоу аҳәынҭқарра ахадараҿы иҟаз ауаа роуп, дара еилыркаауеит акурортә сезон ҵакыс иамоу ҳара ҳзы, ауааԥсыра рзы. Иахьа ҳтәылаҿы иҟоу аԥсшьаҩцәа аполитикатә ҭагылазаашьа иахҟьаны Аԥсны аанрыжьит ҳәа адырра ҳамаӡам. Аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара абжьааԥны ианацло рашәарамза акы инаркны ауп, убри аҟнытә ҳусура еиҭа иҳарӷәӷәар, урҭ рхыԥхьаӡара еиҳагьы иацлоит. Асоциалҭә ҳақәа рҿы ауааԥсыра иҟоу аҭагылазаашьа рхы иархәаны ирыҩуеит еиуеиԥшым аинформациа, ус еиԥш ахҭысқәа аҭыԥ рымамзароуп", - ҳәа азгәеиҭеит Ахба.    

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

39
Атемақәа:
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рыҿҳәара анахаразы акциа (40)