Сусанна Ҭаниаԥҳа

Ҭаниаԥҳа еиҭалҳәеит аҩымсаг азы жәлар рыгәрагарақәа ртәы

42
Аҩымсаг иадҳәалоу ажәлар рыгәрагарақәа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Сусанна Ҭаниаԥҳа. Шәазыӡырҩы арубрика "Жәлар рдоуҳа".
42