Барганџьиа аҵиаақәа ԥырхага рызҭо аԥарԥалыкь иазкны: макьаназ аԥхасҭа ду ҳанамҭацт

31
Аҵиаақәа ԥырхага рызҭо аԥарԥалыкь аҿагыларазы араионқәа рҿы аусурақәа шеиҿкаау атәы арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистрра агрономиа аҟәша аиҳабы Едуард Барганџьиа.
Барганџьиа аҵиаақәа ԥырхага рызҭо аԥарԥалыкь иазкны: макьаназ аԥхасҭа ду ҳанамҭацт

"Аԥарԥалыкь хышә ҵиаа рҟынӡа ԥырхага рынаҭоит, аха Аԥсны иара ирацәаны иҿианы иҟоуп ҳәа макьана иҳазҳәом. Ахәаҷамаҷа Гәдоуҭа, Гәылрыԥшь, Аҟәеи, Очамчыреи, рраионқәа рҿы иҟоуп. Арҭ аҭыԥқәа рҿы аҵиаақәа рыхәшәтәра нап аркуп. Ахәшәқәа рзы акәзар, макьана еиҵахара ыҟам, аха аусурақәа рымҩаԥгразы ауадаҩрақәа цәырҵуеит, араҟа ацхыраара ҟарҵароуп араионтә усбарҭақәа. Ахәшәтәра мҩаԥыргоит аԥырԥалыкь еиҳарак ԥырхага ахьыҟанаҵаз аҭыԥқәа рҿы. Ҵлак аҿы иҟазар, уи хҵәаны ибылтәуп. Сынтәа аԥхынра ԥхарран аҟнытә, ари аҳауатә ҭагылазаашьа иара зырҿиоу акәны иҟоуп", – ҳәа азгәеиҭеит Барганџьиа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

31
Алхас Аргун

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

2
(ирҿыцуп 18:19 12.07.2020)
Афонҿыцтәи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсарра "Анаҟәаԥиа" аиҳабы Алхас Аргәын арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы аҳәырԥсарра иаҵанакуа Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ртәы еиҭеиҳәеит.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳараниа ашьхааӡара иазкны

4
Аусӡбарҭаҿы 30 шықәса инареиҳаны аус зухьоу, иахьа хықәкыла ашьхааӡара знапы алаку Владимир Ҳараниа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит избан аԥсуа шьхақәа иҟарҵо ацха жәытә-натә аахыс ахә ҳаракны изыршьоз.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳараниа ашьхааӡара иазкны

"28 шықәса инасхыҵуаз инаркны ашьхақәа рааӡара салагеит, уи рнапы алакын сара сабшьҭра зегьы. Убри аҟнытә ашьхақәеи сареи ҳаибадырит санмаҷӡаз инаркны. Раԥхьа ҩ-шьхымзыҭрак ҳамҭас исырҭеит, анаҩс аибашьра ҟалаанӡа 80 рҟынӡа иназгахьан", - ҳәа иҳәеит Ҳараниа.

Ашьхааӡаҩ иажәақәа рыл, ацха аҽаҩра бзиа еиҳарак ааԥын ауп ианыҟало, уи ахаҭабзиара аҵиаақәа рышәҭра иахьыԥшуп.

"Мшаԥымза инаркны Аԥсны аҵиаақәа ашәҭра иалагоит, зегь раԥхьа убри аҟнытә ауп иахьынтәирго амати, ирго зеиԥшроу еиԥш ацха ахаҭабзиарагьы убас иҟалоит. Еиҳарак ацха рацәаны иаазго ҳәа иԥхьаӡоуп алакациа, уи анаҩс ацитрустә ҵиаақәа. Абарҭ рыҩбагьы еицышәҭуеит, уаанӡа ашьхақәа маҷк-саҷк ааргозар, арҭ анышәҭлак ихадоу ацха зылҵуагьы дара роуп, ари зегьы лаҵарамзазы, уи ауп ари аамҭазы иҟало ацхагьы маитәи ҳәа изашьҭоу. Уи амзазы ашьхақәа ҩ-уск ирҿуп: акы – ацхеизгара, аҩбатәи – аҿа ахыхны аизырҳара, убасҟан ауп ашьха гылеит анырҳәо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Ҳараниа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4