Зураб Джапуа

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Зураб Џьапуа абаза фольклори абызшәеи ирызку ашәҟәы атәы

5
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
5