Даур Гәлиа

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Даур Гәлиа акаҭран ақәҵаразы аусурақәа ирызкны

9
Атәылауаҩи аиҳабыреи - аӡбамҭа здызкылои иназыгӡои рыҿцәажәара. Арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны актуалра злоу аиҿцәажәарақәеи урҭ рыӡбара амҩақәа рыԥшаашьеи.
9