Даур Гәлиа

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Даур Гәлиа акаҭран ақәҵаразы аусурақәа ирызкны

12
Атәылауаҩи аиҳабыреи - аӡбамҭа здызкылои иназыгӡои рыҿцәажәара. Арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны актуалра злоу аиҿцәажәарақәеи урҭ рыӡбара амҩақәа рыԥшаашьеи.
Атәылауаҩы аиҳабыреи: Даур Гәлиа акаҭран ақәҵаразы аусурақәа ирызкны
12