Улица Когония

Коӷониаԥҳа лымҩаду: Асҭамыр Ахбеи Асҭамыр Адлеибеи атуризм иазкны

9
(ирҿыцуп 19:14 15.09.2019)
Аполитикеи, аекономикеи, акультуреи, асоциалтә ԥсҭазаареи ирызку иактуалтәу атемақәа ҳрылацәажәауеит, аимак-аиҿак зхылҿиауа азҵаарақәа шьҭырхуеит. Апроблемақәа иаартны ирылацәажәуеит.
9