Sputnik акорреспондент Аԥсны ашьапылымпыл аҭагылазаашьазы: макьана ӡбашьак амам

16
Аԥсны ашьапылымпыл аҟны ишьақәгылаз аҭагылазаашьа инарҭбааны иҭызҵаауа акорреспондент Бадраҟ Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҟны уи азҵаара дазааҭгылеит.
Sputnik акорреспондент Аԥсны ашьапылымпыл аҭагылазаашьазы: макьана ӡбашьак амам

27-тәи Аԥсны ачемпионати цәыббрамзазы излагараны иҟаз ашьапылампыл азы атәыла Ахраҿа 2019-2020 шш. рызтәи ахәмаррақәеи егьи ашықәс ахь ииагоуп.

"Макьанаа азҵаара ӡбашьак ыҟам, ианааиуа атәы аҳәара цәгьоуп. 25 шықәса инацны иҵхьеит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь, есышықәса ицәырҵуеит ашьапылымпыл аҟны афинансқәа ирыдҳәалоу азҵаара. Уамашәа иубаша аибашьра ашьҭахь адырҩашықәсан Аԥсны ахраҿа агаразы ачемпионат аҟны 15 команда рхы аладырхәит, иахьазы иаанханы иҟоу ԥшь-командак роуп", - иҳәеит Аҩӡба.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

16
Роман Джопуа

Џьапуа арахә рчымазараҟнытә ҿыц ироуз алаҵазы: даара аџьабаа адбаланы иааган

2
Аԥсны аветеринартә маҵзура аиҳабы Роман Џьапуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит амаҵзура ҿыц иаиуз алаҵа арахә рзы ишхәарҭоу.
Џьопуа арахә рчымазараҟнытә ҿыц ироуз алаҵазы: даара аџьабаа адбалан иааган

"Иҳауз алаҵа Аԥсны арахә ирымоу ҩ-чымазарак иртәуп. Аҳәынҭқарратә программала ари ахәшә ааҳхәаӡом, иааҳхәо иаҳа злеишәа цәгьоу ачымазарақәа рзоуп аҟнытә, иара апрограмма иаҵанакуамызт. Акрааҵуеит аҳәара ҟаҳҵоижьҭеи Аԥсны аус зуа Еиду амилаҭқәа рхаҭарнакра иҟанаҵо ацхыраарала ари авакцина ҳзааргарц. Даара аџьабаа адбаланы иҳарҭеит ахәшә, ақырҭцәа иаармышьҭырц иалагеит. 15 нызқь доза ҳзааргеит, урҭ рахьынтә аа-нызқь инареиҳаны ишаны ираҳҭахьеит ҳара ҳҳақьымцәа. Авакцина иагхан иахьааз аҟнытә усҟак ахархәара аиуӡом, избанзар зырахә ашьхахь иказцахьоу анхацәа ыҟоуп, ашоура ӷәӷәа аан агәыргьы рылауҵар ҟалаӡом", - ҳәа еиҭеиҳәеит Џьапуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2

Гәарамиа акалмаҳааӡарҭазы: аԥсшьаҩцәа ҳзымаар, ҳус ҽеихом

19
(ирҿыцуп 18:10 02.06.2020)
Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иҟоу акалмаҳааӡарҭа "Кәыдрытәи аӡыхь" аԥшәма Беслан Гәарамиа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит русура шеиҿкаау, уадаҩрас ирымоу атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гәарамиа акалмаҳааӡарҭа аусура иазкны

"Ҳусқәа хар рымамкәа ицоит, аха адунеи аҟны иҟоу ачымазара иахҟьаны ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ҳԥырхагоуп. Акоронавирус иахҟьаны аԥсшьаҩцәа ҳзымаар, ҳус ҽеихом. Урҭ ааир, ҳшәахтәқәа, ҳуалгьы ҳшәоит, ҳаргьы хәыҷык ҳауа иҟалон. Аԥсыӡқәа рыфатә уалла иааҳгеит, миллион мааҭ инацны иҳақәуп. Избанзар 60-70 кьыла ҽнак ирфоит, кьылак 150-200 мааҭ рҟынӡа иаԥсоуп рыфатә. Уи 10 тоннак ааҳгеит, акәацлых ауп, ахә цәгьоуп", - иҳәеит Гәарамиа.

Иара убасгьы еиҭеиҳәеит аԥсыӡааӡарҭаҟны шаҟаҩы аус руа, акалмаҳа аҭыԥаҟны ишхырхуа, уи шаҟа мааҭ иаԥсоу.

Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19