Роза Чамагуа

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Чамагәуаԥҳа афестиваль "Ушәаҳәа, адыга мырзакан" иазкны

6
Шәача имҩаԥысыз адыга музыка жәларбжьаратәи афестиваль "Ушәаҳәа, адыга мырзакан" раԥхьаӡа акәны иалахәын авокал-инструменталтә ансамбль "Гәында".

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Чамагәуаԥҳа афестиваль "Ушәаҳәа, адыга мырзакан" иазкны
6