Гәажәба: ауаа аҩы бзиеи ацәгьеи рзеиламго аҟынӡа инеит

14
Аҩы еиқәаҵәаӡа иҟаларцаз иҟаҵатәу, насгьы аҩы ԥаршеи зхатә џьабаала ажь еизызго ишырԥырхагоу атәы Sputnik Аԥсны акорреспондент Сариа Кәарцхьиаԥҳа илзеиҭеиҳәеит Хәаԥ ақыҭан инхо Ешсоу Гәажәба.
Гәажәба: ауаа аҩы бзиеи ацәгьеи рзеиламго аҟынӡа инеит

"Ҳаиҳабацәа ажь аҭиразы акәӡамызт изырааӡоз, дара иҟарҵоз, асас иакәын изызкыз, инарҵауланы Аԥсуара аныҟәгара иазхәыцуан. Асас иааира, аԥшәма агәылацәа адгаланы аишәа ирхион, дызлаҽхәоз имаз иҩы цәыригон, алафи ажәабжьқәеи еибырҳәон. Уажәы аҩы ҭазҭәо мааҭк дырҳарцаз аҭира иалагоит. Аха ажь рацәа умазар аҩы уҭиип, аха ус еиԥш ианыҟам аҩы ԥаршеи алырхырц иалагоит. Ақыҭаҿы пату ақәҵан аҩы ҟазҵо еиқәаҵәаӡа иҟаиҵозароуп. Уажәы абжеиҳараҩык аҩы ҟаԥшьӡоуп ишыҟарҵо, ашьақар наҭаны аҭирахь идәықәырҵоит. Ҳара ҳҩы ҳзымҭиуа аҟынӡа ҳнеит, ауаа ирыдыргало аҩы агьама убас аҽеиҭанакит, абзиеи ацәгьеи рзеиламго аҟынӡа", - ҳәа азгәеиҭеит Гәажәба. 

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас ишәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14
Алиас Авидзба

Аҩӡба: аҭыԥҳацәа ахысшьа иаҳа ирлас ирыцааиуеит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам

12
Ачадара иҟоу "Аԥсуа хысратә клуб" ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Алиас Аҩӡба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҭыԥан ашәарҭара шеиҿкаау, насгьы избан аҭыԥҳацәа ахысраҿы алҵшәа бзиақәа заадырԥшуа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡба "Аԥсуа хысратә клуб" аусура иазкны

"Ахысҩы данаалаик, аинструктор раԥхьа атеориатә курс дахижьуеит, уи сааҭк инарзынаԥшуа ицоит. Акласс аҿы икыдуп афотоматериалқәа, урҭ рыла ахысҩы иҳамоу абџьар хкы аҟнытә иалихыр илшоит иара ииҭаху, уи аимыхшьа, аибыҭашьа ирбаны, акышьа, агылашьа иеилыркааны ахысырҭахь диаргоит. Уаҟагьы иара дицуп аинструктор. Ахысра аҽазыҟаҵара сааҭки, сааҭки бжаки аамҭа агоит. Абри аус зегьы аан ашәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнакгьы дрыцуп. Араҟа ус баша ахысшьа ада, абџьар аныҟәгашьа, уи ахархәашьа акультурагьы аҭыԥ амоуп. Иааџьаушьаратә, иаауа рахьтә аҭыԥҳацәа рацәоуп. Иҟоуп лассф-лассы иаҳҭаауа. Шьоукы ахысра спортк аҳасабала иазнеиуеит, абџьар бзиа ирбоит. Иҳәатәуп, аҭыԥҳацәа рхысшьа ҽакала ишеиҿкаау, иаҳа ирлас ишрыцааиуа. Иҭышәынҭәалоуп аҟнытә, ироуа аинформациа иаҳа лассы ирыдыркылоит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам, ҭынч ихысуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12
Алхас Аргун

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

11
(ирҿыцуп 18:19 12.07.2020)
Афонҿыцтәи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсарра "Анаҟәаԥиа" аиҳабы Алхас Аргәын арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы аҳәырԥсарра иаҵанакуа Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ртәы еиҭеиҳәеит.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11