Аршба сынтәатәи акурорттә аамҭазы: арбагақәа ҵыԥхтәи аасҭа еиҳауп

41
(ирҿыцуп 16:32 02.11.2019)
Атуристтә аамҭа хыркәшоуп, уи алҵшәақәеи алкаақәеи ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҟаиҵеит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" аҟны акурортқәеи атуризми рзы Аҳәынҭқарратә еилакы аинформациатә ҟәша аиҳабы Саид Аршба.
Коӷониаԥҳа лымҩаду: Аршба сынтәатәи атуристтә аамҭа аихшьаалақәа ирызкны

"Ари ашықәс арбагақәа иаҳдырбеит аҭагылазаашьа ҵыԥх аиҳа сынтәа ишеиӷьу. Аекскурсиа иалахәыз аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара акырӡа еиҳан, ас еиԥш аинформациа еидаҳкылоит атуристтә фирмақәеи, аԥсшьарҭатә ҩнқәеи рҟынтә иҳауа ахыԥхьаӡарақәа рыла. Ҳәарада, зхатә машьынала иаауа аԥсшьаҩцәа иаҳа имаҷны аԥара ҳтәылаҿы иаанрыжьуеит, аха урҭгьы ԥсшьаҩык иаҳасабала ирызныҟәатәуп, анаҩс аҩныҟа ианыхынҳәуа аамҭазы ҳтәылазы ахҳәаа бзиа ҟарҵарцаз", - ҳәа азгәеиҭеит Аршба.       

Иаҳа инеиҵыхны адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны асааҭ 18:00 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

41
Алиас Авидзба

Аҩӡба: аҭыԥҳацәа ахысшьа иаҳа ирлас ирыцааиуеит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам

12
Ачадара иҟоу "Аԥсуа хысратә клуб" ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Алиас Аҩӡба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҭыԥан ашәарҭара шеиҿкаау, насгьы избан аҭыԥҳацәа ахысраҿы алҵшәа бзиақәа заадырԥшуа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡба "Аԥсуа хысратә клуб" аусура иазкны

"Ахысҩы данаалаик, аинструктор раԥхьа атеориатә курс дахижьуеит, уи сааҭк инарзынаԥшуа ицоит. Акласс аҿы икыдуп афотоматериалқәа, урҭ рыла ахысҩы иҳамоу абџьар хкы аҟнытә иалихыр илшоит иара ииҭаху, уи аимыхшьа, аибыҭашьа ирбаны, акышьа, агылашьа иеилыркааны ахысырҭахь диаргоит. Уаҟагьы иара дицуп аинструктор. Ахысра аҽазыҟаҵара сааҭки, сааҭки бжаки аамҭа агоит. Абри аус зегьы аан ашәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнакгьы дрыцуп. Араҟа ус баша ахысшьа ада, абџьар аныҟәгашьа, уи ахархәашьа акультурагьы аҭыԥ амоуп. Иааџьаушьаратә, иаауа рахьтә аҭыԥҳацәа рацәоуп. Иҟоуп лассф-лассы иаҳҭаауа. Шьоукы ахысра спортк аҳасабала иазнеиуеит, абџьар бзиа ирбоит. Иҳәатәуп, аҭыԥҳацәа рхысшьа ҽакала ишеиҿкаау, иаҳа ирлас ишрыцааиуа. Иҭышәынҭәалоуп аҟнытә, ироуа аинформациа иаҳа лассы ирыдыркылоит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам, ҭынч ихысуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12
Алхас Аргун

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

11
(ирҿыцуп 18:19 12.07.2020)
Афонҿыцтәи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсарра "Анаҟәаԥиа" аиҳабы Алхас Аргәын арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы аҳәырԥсарра иаҵанакуа Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ртәы еиҭеиҳәеит.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11