Дбар: арепатриациа адемографиа иахҭакуп

14
Адемографиеи арепатриациеи рзы аминистр Беслан Дбар арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аминистрра ахьыӡ аԥсахра ԥхьаҟа русура ишаныԥшуа атәы.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Дбар Аԥсны адемографиа аҭҵаара иазкны

"Хылаԥшра змамкәа иҟоу, ииз, иԥсыз, аҿиара, аиҭаҿиара, амилаҭ аизҳара амоу, иамаму, уҳәа абас еиԥш иҭҵаам, иӡыргам азҵаарақәа рацәоуп. Арҭ акырӡа зҵазкуа азҵаарақәа арепатриациа ианадырҵа, аԥсуа университети аҳәынҭқарратә статистикеи ҳареи аус ҳуроуп. Адемографиа иаҵанакуа азҵаарақәа рацәоуп, убрҭ зегьы рааԥшра ҳалҳаршароуп. Макьаназы, адепутатцәеи ҳареи азакәан апроект аус адуларазы аимадара ҳабжьам, аха уигьы ҳаԥхьаҟатәи усуп. Адемографиа апроблема аӡбаразы ухы иаурхәароуп жәларбжьаратәи аԥышәа. Здемографиатә ҭагылазаашьа уадаҩу аҳәынҭқаррақәа еснагь арепатриациа ахь рхы дырхон. Избанзар, арепатриациа алшарақәа иаҳа ирацәоуп, аамҭа кьаҿк иалагӡаны ажәлар рхыԥхьаӡара ашьҭыхразы алҵшәа бзиақәа аанырԥшуеит ҳәа иԥхьаӡоуп", - ҳәа азгәеиҭеит Дбар.

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас ишәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14
Алиас Авидзба

Аҩӡба: аҭыԥҳацәа ахысшьа иаҳа ирлас ирыцааиуеит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам

12
Ачадара иҟоу "Аԥсуа хысратә клуб" ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Алиас Аҩӡба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҭыԥан ашәарҭара шеиҿкаау, насгьы избан аҭыԥҳацәа ахысраҿы алҵшәа бзиақәа заадырԥшуа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҩӡба "Аԥсуа хысратә клуб" аусура иазкны

"Ахысҩы данаалаик, аинструктор раԥхьа атеориатә курс дахижьуеит, уи сааҭк инарзынаԥшуа ицоит. Акласс аҿы икыдуп афотоматериалқәа, урҭ рыла ахысҩы иҳамоу абџьар хкы аҟнытә иалихыр илшоит иара ииҭаху, уи аимыхшьа, аибыҭашьа ирбаны, акышьа, агылашьа иеилыркааны ахысырҭахь диаргоит. Уаҟагьы иара дицуп аинструктор. Ахысра аҽазыҟаҵара сааҭки, сааҭки бжаки аамҭа агоит. Абри аус зегьы аан ашәарҭадаратә маҵзура ахаҭарнакгьы дрыцуп. Араҟа ус баша ахысшьа ада, абџьар аныҟәгашьа, уи ахархәашьа акультурагьы аҭыԥ амоуп. Иааџьаушьаратә, иаауа рахьтә аҭыԥҳацәа рацәоуп. Иҟоуп лассф-лассы иаҳҭаауа. Шьоукы ахысра спортк аҳасабала иазнеиуеит, абџьар бзиа ирбоит. Иҳәатәуп, аҭыԥҳацәа рхысшьа ҽакала ишеиҿкаау, иаҳа ирлас ишрыцааиуа. Иҭышәынҭәалоуп аҟнытә, ироуа аинформациа иаҳа лассы ирыдыркылоит, аԥаҭԥаҭра рылаӡам, ҭынч ихысуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12
Алхас Аргун

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

11
(ирҿыцуп 18:19 12.07.2020)
Афонҿыцтәи аҭоурых-культуратә ҳәырԥсарра "Анаҟәаԥиа" аиҳабы Алхас Аргәын арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы аҳәырԥсарра иаҵанакуа Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ртәы еиҭеиҳәеит.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Аргәын Аԥсны аҳра амузеи аекспонат ҿыцқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11