Адамур Ахуба.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Адамыр Аҳәба адгьылтә кадастр иазкны

12
Адгьыл ахархәареи акадастри рзы аҳәынҭқарратә усбарҭа аиҳбы Адамыр Аҳәба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит ҳтәылаҿы адгьылтә кадастр аԥҵаразы ицо аусурақәа ртәы.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Адамыр Аҳәба адгьылтә кадастр иазкны
12