Ԥачлиа Џьгьарда абна арцәара иазкны: згәы былуаз зегьы еизеит

26
Очамчыра араион абылраҽацәыхьчара аҟәша аиҳабы Мурман Ԥачлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәоит Џьгьарда ақыҭан амца зкыз абна шдырцәоз, абылра зыхҟьаз.

"Амца акит амза 10 рзы. Џьгьарда ақыҭа ахада Асланбеи Сангәлиа аҭел дасны адырра ҟаиҵеит. Иацы 15-16-ҩык аҷкәынцәа рзысышьҭит ирыцхраарц амца арцәара. Хәлаанӡа амца ныркылт, изларылшоз идырцәеит. Иахьа ҩаԥхьа деиҭасзасит аҭел, амца ҿыц иакит ҳәа. Ақыҭаҟынтәи аҷкәынцәа ишьҭит, саргьы ирыцхраарц 18-ҩык аҷкәынцәа дәықәысҵеит, аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистр адырра исҭеит, аха аминистрра аҟынтәи ацхыраара аҭахымхеит. Аҷкәынцәа еизеит, Маркәыла, Кәтол, Аӡҩыбжьа, Аҟәантәи згәы былуаз зегьы неины, еидгыланы амца дырцәеит. Уажәы дара Ахәҵантәи илбаауеит", - иҳәеит Ԥачлиа.

Инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

26