Гиндия Сатбей

Хра злоу ахҭысқәа: Саҭбеи Гындиа Аԥсны амцакра иазкны

1
Аԥсны АҶА аминистр ихатыԥуаҩ Саҭбеи Гындиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит хьаас имкыкәа хылаԥшрада иаанхо амца арыцҳара ду ахылҿиаар шалшо.
1