Лейла Цвижба

Ҵәыџьԥҳа АҶА иатәу амедицинатә усбарҭа аусуразы: ҳацхыраара хәыда-ԥсадоуп

13
АҶА иатәу амедицинатә усбарҭа аҟәша афельдшер Леила Ҵәыџьԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит русура шеиҿкаау атәы.

 

"Ҳгәыԥ аҿы дыҟоуп аҳақьым, егьырҭ зегьы амедиаҳәшьцәеи афельдшерцәеи роуп. Аус ҳуеит шьыжьы инаркны хәлаанӡа, аха ҳаԥхьаҟа иҟалоит аҷаԥшьарақәа. Ҳара абылрақәа, амҩатә машәырқәа уҳәа ацхыраара ахьаҭаху аҭыԥқәа зегьы рахь ҳцоит, амцарцәаҩцәеи аиқәырхыҩцәа ҳрыцуп. Уажәазы аусбарҭаҿы 16-ҩык ауааԥсыра аус руеит. Ҳара иҷыдоу аҽазыҟаҵарақәа ҳархысуеит, Урыстәылантәи иаауа аспециалистцәа уи азы ацхыраара ҳарҭоит. Аусбарҭа аусура хацнаркыижьҭеи ҩымз роуп иҵуа, ари аамҭа иалагӡаны 90-нтә инареиҳаны ацхыраара ҟаҳҵахьеит. Еиҳарак ашьхатә ҭыԥқәа рҿы ацхыраара лассы зҭахны иҳадҵаалаз роуп, анаҩс аҳәаа иахыгатәу ачымазаҩцәа рызҵааралеи. Ҳара ҳусура зегьы хәыда-ԥсадоуп, иҟаҳҵо ацхырааразы аԥара ҳгаӡом", - ҳәа азгәалҭеит Ҵәыџьԥҳа.      

 

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

13