Коӷониаԥҳа лымҩаду

Коӷониаԥҳа лымҩаду: Хагәышьи Габалиеи ахатәы бызшәа арҿиара азҵааразы

14
(ирҿыцуп 19:25 14.12.2019)
Аҳәынҭқарра аԥсуа бызшәа арҿиаразы иоунажьуа аԥара алҵшәа амоума? Иҟаҵатәузеи ахәыҷқәа рхатәы бызшәала аҵара рзымариахарц азы, абри азы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ргәаанагара рҳәеит Баҭал Хагәышьи Дырмит Габалиеи.
Коӷониаԥҳа лымҩаду: Хагәышьи Габалиеи ахатәы бызшәа арҿиара азҵааразы

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

 

14