Сергей Цвижба

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

4
(ирҿыцуп 13:43 27.12.2019)
Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Виссарион Ҵәыџьба иреиӷьу асахьаҭахыҩ ҳәа иалкааз Сабина Кәарҷелиаԥҳа лусумҭа ахәшьара аиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

4