Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла асаит аартра иазкны

20
Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит зусура хацнаркыз аидгыла асаит атәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг Аԥсны ажурналистцәа реидгыла асаит аартра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

20