Руслан Хашиг

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг ажурналистцәа реидгыла аицлабра иазкны

19
(ирҿыцуп 14:45 08.03.2020)
Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит есышықәса аидгыла еиҿнакаауа ажурналистцәа реицлабра атәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҳашыг ажурналистцәа реидгыла аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

19