Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьапуа ариаҵәаратә нхамҩа Аҟәа имҩаԥнаго аусурақәа ртәы

12
Аунитартә наплакы "Ариаҵәаратә нхамҩа" аиҳабы Алхас Џьапуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҳҭнықалақь аҿы имҩаԥырго аусурақәа ртәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьапуа ариаҵәаратә нхамҩа Аҟәа имҩаԥнаго аусурақәа ртәы

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

12