Амиран Какалия

Какалиа: анхацәа рымхқәа амалаҳәа рыцәаӷәара ҳазыхиам, аха иахьынӡауа ахә рмаҷхоит

31
(ирҿыцуп 14:06 09.04.2020)
Ақыҭанхамҩазы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Амиран Какалиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа анхацәа рымхқәа рыцәаӷәара иахьынӡазыхиоу атәы.
Какалиа: анхацәа рымхқәа амала ҳәа рыцәаӷәара ҳазыхиам, аха иахьынӡазауа ахә рмаҷхоит

"Иҟоуп убыс еиԥш ажәаԥҟа ажәлар рхәы ажәлар ируроуп ҳәа. Ачымзара иахҟьаны ҳзауадқәа аус руӡом, абиуџьеҭ ахь иҭазгалараны иҟоу анаплакқәа русура аанкылоуп. Аԥара азхаӡом. Атәанчахәы, ацхырааразы ауаажәларра ирызшәахо аԥара абиуџьеҭ ахь иҭамлар, иҳазшәаӡом. Аҭыԥантәи ақыҭанхамҩатә усбарҭақәа ирылаҳәоуп ақыҭа ахадацәа рҟынтә заҟа дгьылҵакыра цәаӷәатәу аилкааразы. Сынтәа ҳгәы излаанаго ала, ицәаӷәатәны иҟоуп аа-нызықь гектар рҟныӡа. Анхаҩы уи аԥара ахыишәаауазаргьы, уа дыхзырҵәо ҳәа акгьы ыҟам. Аамҭа бааԥс ҳҭагылар ауеит, зегьы ҳхы ҳашьҭалароуп. Ажәлар аибашьраан иҭаргалаз аҽаҩра ҳара ҳаиқәнархеит, аҳәынҭқарра уақәгәыӷны аԥшра аҭахым. Макьана ишьақәырӷәӷәоу ахәқәа рыла аус ҳуеит. Аха иаарласны аизара ҳаураны ҳаҟоуп, зегьы рыхәқәа ахьышьақәырӷәӷәахо, алаҵара шаҟа ақәшәо ахыԥхьаӡахо. Ԥсыхәа ахьынӡамоу ирмаҷӡаны, аҭагылазаашьа злаҟоу ала иҟаҵахоит, аха амалаҳәа ацәаӷәара ҳазыхиаӡам", - ҳәа азгәеиҭеит Какалиа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

31

Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны: ҳмашьынақәа еснагь аҭыҵра иазыхиоуп

1
(ирҿыцуп 19:39 05.08.2020)
Тҟәарчал араион аҿы иҟоу АҶА аҟәша аиҳабы Едуард Аршба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаратә ҟәшаҿы аусура шеиҿкаау, насгьы ауааԥысра рҟнытә ироуа азыҳәақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны

"Тҟәарчал иаҵанакуа абылраҽацәыхьчаратә маҵзура еиқәшәоуп 32-ҩык аусзуҩцәа рыла, амцарцәагатә машьынақәа ракәзар, ҩба ҳамоуп. Амашьынакәа еиқәшәоуп, дара еснагь аҭыҵра иазыхианы игылоуп. Ашьыжь аусура иааиз амацарцәаҩцәа амашьынақәа гәарҭоит. Мышкы аус руеит быжьҩык, урҭ рахьынтә иҟоуп амцарцәаҩцәа, аҟарул аиҳабы, амашьынарныҟәцаҩ, аҭел иаҿатәоу. Амцарцәарақәа рыдагьы иҟоуп аҭагылазаашьақәа аҭыҵра анҳақәшәо ақалақь аҭахрақәа рзы. Иара уи адагьы ауааԥсыра рырахә-рышәахә џьара машәырк ахьзаргьы ианаҳзасуа ыҟоуп. Егьырҭ араионқәа рҿы џьа машәырк ҟалазаргьы, Тҟәарчалтәи амцарцәаратә ҟәша ацхырааразы иҭыҵуеит. Ус, Гал аӡхыҵра аныҟаз ауааԥысра ацхыраара рыҭаразы ааԥхьара ҳаман", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аршба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

2
(ирҿыцуп 17:28 05.08.2020)
Аҵлақәа ркульт ҳажәлар рытрадициатә культураҟны ҭыԥс иааннакыло, зымшьҭа бзиоу ма ицәгьоу ҳәа ирԥхьаӡо аҵлақәа арбану арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik аефир аҟны.

Абри анҵамҭа атексттә версиа шәаԥхьар ҟалоит абра:

2