Габуниа аҽыбӷаҟаза Шьулиа Лакрба изы: иџьбарарагьы ыҟан, ахымҩаԥгашьагьы идыруан

38
(ирҿыцуп 17:50 10.04.2020)
Аҽыбӷаҟаза, Гәдоуҭа араион аҿы аҽыбӷаҟазаратә спорт аиҿкаара зыбзоурахаз, Аџьыџньтәылатә еибашьра Ду иалахәыз Шьулиа Лакрба игәалашәара амш аҽны Жәандәрыԥшьтәи абжьаратә школ аиҳабы Џьума Габуниа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит иара иҟазара атәы.

Мшаԥымза 10 рзы, 110 шықәса раԥхьа диит Аԥсны еицырдыруа аҽыбӷаҟаза Шьулиа Лакрба.

Габуниа аҽыбӷаҟаза Шьулиа Лакрба изы: аџьбарарагьы илан, ахымҩаԥгашьагьы идыруан

"Шьулиа Лакраба иҭоурых анҭысҵаауаз даара ирацәаны ифотосахьақәа маҷымкәа еидыскылеит, дызлагылаз акоманда инадыркны. Иара зны капитанс дыҟан, даҽазны иазыҟазҵоз дреиуан. Шьулиа Лакрба аҽыбӷаҟазараҿы иаҭахыз ахымҩаԥгашьеи аџьбарареи илан. Иара ус иаанукылоз иакәымызт. Аибашьра дуӡӡа зхызгаз дреиуан. Аԥсуа ҽыбӷаҟазара иахьа маҷк еиқәханы иҟазар, изыбзоуроу дыруаӡәкуп Шьулиа Лакрба. Иара аҽы-уаара ахаангьы дақәтәомызт, иаҳәа, икәадыр, ишақәнагаз зегьы рыла деибыҭан. Иара Аԥсны анҭыҵ аҳәаҟьараҿы, аҽырыҩрақәа рҿы аҟазара ду ааирԥшуан. Дызлахәыз акоманда ҽыла аҵәеигәыдҵареи ҽыла ампыл асреи аҿы ирацәаны аҵәҭаԥсараҿы зылшоз иакәны ихьӡ рҳәон. Иара иалкааз ҽыбӷаҟазан. Золотинкс Аншба ҳәа Асовет Еидгыла аспорт азҟаза, аҳәаҟьараҿы ичемпионыз акала иҵахоз иакәымызт Шьулиа Лакрбагьы", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габуниа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

38

Барцыц Гагра араион COVID-19 азы: аҭагылазаашьазы даара ицәгьоуп

2
(ирҿыцуп 19:55 29.10.2020)
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус зыхьуа ачымазаҩцәа рзы араион аҿы иҟоу алшарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Гагра араион апандемиа аҭагылазаашьа иазкны

"Аҭагылазаашьа араион аҿы ицәгьоуп, 200-ҩык иреиҳауп ачымазара змоу. Ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп 17-ҩык. Ачымазара аҩны изхызго зегьы ргәабзиара шыҟоу ҳазҵаауеит, иҳамоу алшарала ацхыраара раҳҭоит. Иааиуа амчыбжь азы иаартхоит астационар ҳасабла ачымазара змоу рзы 30-ҩык рҭыԥ. Уи анаҩсгьы иҳамоуп акомпиутертә томограф. Иара икоммерциатәуп, аха уажәы аиҿцәажәарақәа имҩаԥаҳгоит, уи иаалкау атәылауаа рзы хәыда ԥсадахарцаз. Мызкы 100-ҩык рҟынӡа ачымазаҩцәа ргәаҭаразы алшара шыҟало агәра ҳгоит. Уахь иаҵанакуеит зылшарақәа ԥку, насгьы зҭагылазаашьа уадаҩу аҭаацәарақәа рҟынтә ауаа. Иара уи адагьы, Гагратәи амедицинатә коллеџь аҟны аҵара зҵо 30-ҩык астудентцәа ахәышәтәырҭаҿы аҳақьымцәа ацхыраара рырҭалоит. Ахәышәтәырҭа хәшәыла еиқәыршәаразы иҟан ауадаҩрақәа, аха урҭ рҽеиуп. Ҳхатә мчқәа рыла иԥшаахаз маҷым, аха аҳәынҭқаррагьы ацхыраара ҟанаҵеит",- еиҭеиҳәеит Барцыц.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Инал Хашиг

Ҳашыг ашьапылампылтә команда "Нарҭ" азы: аханатә ишьҭнахыз аҩаӡараҿы ишыҟац иҟоуп

3
(ирҿыцуп 17:33 29.10.2020)
Аҟәатәи "Нарҭ" ашьапылампыл азы Аԥсны иачемпионхеит. Ашьапылампыл абзиабаҩ, ажурналист Инал Ҳашыг арадио Sputnik аефир аҿы иҳаҩсыз асезон ахҳәаа азыҟаиҵеит.
Ҳашыг ашьапылампылтә команда "Нарҭ" азы: аханатә ишьҭнахыз аҩаӡараҿы ишыҟац иҟоуп

"Апандемиа, хымԥада, акомандақәа рыхәмарра ианыԥшит, дара зны иаҵахоит зны иаиааиуеит, аццакырак ала изцом. "Нарҭ" агәыԥ аҟынтә ицеит, аха амчқәа азымхеит, ахәмарра бзиа аарԥшразы, дара разыҟаҵаҩгьы апандемиа иахҟьаны Ҭырқәтәыла даанхеит, данааигьы дрыԥсахит, акоманда ауадаҩрақәа аман. Уи ҳәарада, рыхәмарра ианыԥшит. Ачемпионат алҵшәагьы шыҟалоз ҳаздыромызт ишахәҭаз еиԥш ԥшь-еикәшарак ҟалазҭгьы. Усҟан иаҳа аинтерес аҵалон. Ҩ-еикәшарак маҷуп ҳәа сахәаԥшуеит, аха уеизгьы иара Ачемпионат ахьыҟалазгьы ҳара ҳзы хҭыс духеит. Ҳгәы каҳан ҳаҟан. "Нарҭ" аханатә ишьҭнахыз аҩаӡара уажәыгь иамоуп, уи шьақәнырӷәӷәоит 13-нтә Ачемпионат аҿы аиааира зыргогьы", - азгәеиҭеит Ҳашыг.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3

Аԥсны 68-ҩык аҿкы рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

11
(ирҿыцуп 20:10 29.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4126-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2170-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 38-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 29 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 427 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 68 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 29 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы лыԥсҭазаара дшалҵыз 1976 шықәсазы ииз апациент. Лара ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаарамза 13, лыԥсыԥ лагаҩагара акыр илцәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра лыманы. Иақәнагаз атерапиа шлзымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 29 рзы лдунеи лыԥсахит.

Жьҭаара 29 рзы рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы аҟәатәи амобильә госпиталь аҟны ишьҭаз апациент иԥсҭазаара далҵит, иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 135-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 113-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 29-ҩык, ибжьаратәуп - 36-ҩык, илҩаауп 13-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит 11-ҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 55-ҩык апациентцәа. 51-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау